سانترال

نصب و راه اندازی تلفن مرکزی

تلفن گویا

سانترال

گوشی تلفن سانترال

کارت دیزا ( DIZA )

کارت کالر آیدی ( CID )

اضافه کردن خطوط به سانترال

TEA824

TES824

TDA

TEM


شما درخواست فعالی ندارید!